Sample image

ຮັບສະໝັກນັກຮຽນເສັງທຽບ ເຂົ້າຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ປິດຮັບສະໝັກ: 1 ກັນຍາ 2022 
ສອບເສັງວັນທີ: 2 ກັນຍາ 2022, ເວລາ 17:30-19:30 ໂມງ
 

ການສອບເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ JLPT 2022

       ການສອບເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ (JLPT) ປີ 2022 ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກສອບເສັງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ ເຖິງ 23 ກັນຍາ 2022. 
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ 030 5210 746  

More details
 

ເພື່ອແນໃສ່ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະດ້ານບໍລິຫານທຸະກິດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ຈັດການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ອົງການລັດ ໆລໆ

ອ່ານຕໍ່
ອ່ານຕໍ່
ອ່ານຕໍ່
 

ຫຼັກສູດນີ້ດໍາເນີນການຮຽນການສອນດ້ວຍຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາຈານຄົນລາວທີ່ມີປະສົບການສູງ. ຄິດອັດຕາສ່ວນພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການສອນຄື ພາສາລາວ 60% ແລະ ພາສາອັງກິດ 40%

Your image
 

ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງສັງຄົມລາວທີ່ຕ້ອງການສຶກສາພາສາຍີປຸ່ນ, ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປີດຫຼັກສູດໃນປີ 2012 ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation)

 

ສລຍ ຈັດກິດຈະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍເປັນປະຈໍາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນຂອງສອງຊາດ ລາວ-ຍີປຸ່ນ ຜ່ານການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທໍາ

Your image