ເພື່ອແນໃສ່ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະດ້ານບໍລິຫານທຸະກິດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ຈັດການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ອົງການລັດ ໆລໆ

ອ່ານຕໍ່
ອ່ານຕໍ່
ອ່ານຕໍ່
 

ຫຼັກສູດນີ້ດໍາເນີນການຮຽນການສອນດ້ວຍຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາຈານຄົນລາວທີ່ມີປະສົບການສູງ. ຄິດອັດຕາສ່ວນພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການສອນຄື ພາສາລາວ 60% ແລະ ພາສາອັງກິດ 40%

Your image
 

ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງສັງຄົມລາວທີ່ຕ້ອງການສຶກສາພາສາຍີປຸ່ນ, ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປີດຫຼັກສູດໃນປີ 2012 ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation)

 

ສລຍ ຈັດກິດຈະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍເປັນປະຈໍາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນຂອງສອງຊາດ ລາວ-ຍີປຸ່ນ ຜ່ານການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທໍາ

Your image