Laos-Japan Institute

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ | ラオス日本センター

       ບໍລິສັດສາມມິດຈັດຫາງາຈໍາກັດ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື. ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອ:
1) ເພື່ອຮ່ວມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ບົດຮຽນໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຮ່ວມກັນ.
2) ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານພາສາ-ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ ຕະຫຼອດທັງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ກັບແຮງງານລາວທີ່ກຽມຕົວໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
3) ສະຖາບັນຈະສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທັງດ້ານສະຖານທີ່ ແລະ ຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບແຮງງານຂອງບໍລິສັດຕາມຫຼັກສູດທີ່ຖືກກັບຄາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດ.
ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າການເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ຈະເກີດໂຫຍດສູງສຸດແກ່ສັງຄົມລາວ.
      The signing ceremony of Memorandum of Understanding on the cooperation between Sammit Employment Co., Ltd. and Laos-Japan Human Resource Development was held on 18 June 2022 at Laos-Japan Institute.This MOU is a basic condition for both parties to cooperate and promote each other as follows:
1) Collaboration in exchange information and lessons in joint personnel development.
2) LJI will provided assistance with skills and initial knowledge of Japanese language and culture, as well as technical knowledge to Lao workers.
3) LJI will facilitate both the facilities and the transfer of knowledge through training to workers
294298179_5491154230949230_8747004318364969204_n.jpg