Your image

ການບໍລິຫານການເງິນສໍາລັບທຸລະກິດ SMEs

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການບໍລິຫານເງິນທີ່ມີຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງທຸລະກິດ, ວິເຄາະການຈັດຫາແຫ່ງທຶນ ໂດຍທຶນສ່ວນໂຕ ແລະ ແຫຼ່ງກູ້ຢືມ

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ເປີດຮັບສະໝັ້ກ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 19-30/11/2018

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການບໍລິຫານເງິນທີ່ມີຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງທຸລະກິດ, ວິເຄາະການຈັດຫາແຫ່ງທຶນ ໂດຍທຶນສ່ວນໂຕ ແລະ ແຫຼ່ງກູ້ຢືມ: ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການວິເຄາະການລົງທຶນຂອງກິດຈະການ ໂດຍການວິເຄາະຫາອັດຕາຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິຫານສະພາບຄ່ອງຂອງທຸລະກິດ ໂດຍການວິເຄາະອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກໍາໄລ.

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

fiber_manual_record

fiber_manual_record

fiber_manual_record

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

ປອ. ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ

ປອ. ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

ທ່ານເປັນອາຈານສອນທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍປີ ດ້ານວິຊາການເງິນທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານການເງິນ, ການວິໄຈການຕະຫຼາດ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ. ສໍາເລັດການສຶກສາປະລິຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ການຕະຫຼາດ) ແລະ ປະລິນຍາເອກ ສາຂາການບໍລິຫານການເງິນ ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້, ສປ ຈີນ.

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com