Your image

ການພັດທະນາບຸກຄະລິກພາບ 

ວິທີປັບປຸງບຸກຄະລິກພາບພາຍນອກ - ການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຕົນເອງ - ທັກສະໃນການຮຽນຮູ້ - ທັກສະການເວົ້າ ແລະ ການສື່ສານ - ການແຕ່ງກາຍ - ທັດສະນະຄະຕິທາງບວກ ແລະ

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 25-29/6/2018

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ບຸກຄະລິກພາບທີ່ດີມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ທີ່ພົບເຫັນ ແລະ ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ທ່ານໄດ້. ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສໍາມະນາກອນໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການພັດທະນາບຸກຄະລິກພາບຂອງຕົນດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
- ວິທີປັບປຸງບຸກຄະລິກພາບພາຍນອກ 
- ການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຕົນເອງ 
- ທັກສະໃນການຮຽນຮູ້ 
- ທັກສະການເວົ້າ ແລະ ການສື່ສານ 
- ການແຕ່ງກາຍ 
- ທັດສະນະຄະຕິທາງບວກ ແລະ ອື່ນໆອີກ   

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

fiber_manual_record

fiber_manual_record

fiber_manual_record

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສລຍ

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com