Your image

ການນຳໃຊ້ຊອບແວເຂົ້າໃນການວິໄຈ

ເທັກນິກການເລືອກສະຖິຕິຕ່າງໆທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນສຳລັບບົດຄົ້ນຄວ້າ(ບົດວິໄຈ).  ເທັກນິກການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື Input ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ SPSS.

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 02-13/07/2018

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

 ເທັກນິກການເລືອກສະຖິຕິຕ່າງໆທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນສຳລັບບົດຄົ້ນຄວ້າ(ບົດວິໄຈ, ວິທະຍານິພົນ). 
 ເທັກນິກການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື Input ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ SPSS. 
 ເທັກນິກການກວດສອບຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມ SPSS. 
 ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສະຖິຕິພັນລະນາ ເຊັ່ນ: Frequencies, Parentage, Mean,...ດ້ວຍໂປຣແກຣມSPSS. 
 ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສະຖິຕິອ້າງອີງ ເຊັ່ນ: ການທົດສອບສົມມຸດຖານT-test, F-test, Chi-Square,...ດ້ວຍໂປຣແກຣມ SPSS. 
 ການແປຜົນຈາກການວິເຄາະ, ການອະທິບາຍແປຄວາມໝາຍ ແລະ ການນຳສະເໜີຜົນຂອງການວິໄຈ. 

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

fiber_manual_recordສໍາມະນາກອນມີຄວາມສາມາດຮູ້ເທັກນິກການເລືອກສະຖິຕິຕ່າງໆເຂົ້າໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນບົດຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

fiber_manual_recordສໍາມະນາກອນມີຄວາມສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍໃຊ້ສະຖິຕິພັນລະນາ ແລະ ສະຖິຕິອ້າງອີງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

fiber_manual_recordສໍາມະນາກອນມີຄວາມສາມາດໃນການແປຜົນຈາກການວິເຄາະ, ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ການນຳສະເໜີຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Dr. Latsamy

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

ປອ. ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ ເປັນອາຈານສອນທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 15 ປີ ດ້ານສະຖິຕິການວິໄຈ, ການວິໄຈການຕະຫຼາດ ແລະ ບໍລິຫານການເງິນ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ເພິ່ນໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ສາຂາບໍລິຫານການເງິນ ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ສປ. ຈີນ.

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com