Leepaia

ອຈ. ລີປ່າເອ້ຍ ບົວປາວ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

ເປັນອາຈານສອນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຮຽນຈົບຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ມີປະສົບການສູງໃນການບັນຍາຍ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານການພັດທະນາຕົນເອງ

ການສຶກສາ

Master degree from Japan

ປະສົບການເຮັດວຽກ