ປອ. ພັນປະກິດ ອ່ອນພັນດາລາ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ
Your image

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ວັນເດືອນປີເກີດ: 22 ສິງຫາ 1979

ບ້ານຢູ່ປັດຈຸບັນ: ບ. ຫ້ວຍຫົງ, ມ. ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

Contact info.

Home number: +856-20 5599 4254

Mobile: +856-20 5599 4254

Email: o.phanhpakit@gmail.com

Facebook: Phanhpakit Onphanhdala

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາ

 ລະດັບປະລິນຍາຕີ:           ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ປີ 2003 (Civil Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan)

ລະດັບປະລິນຍາໂທ:         ວິສະວະກໍາການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີໂຕກຽວ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ປີ 2005 (International Development Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan)

 ລະດັບປະລິນຍາເອກ:        ເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂກເບ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ປີ 2008 (Economics, Kobe University, Japan)

ປະສົບການໃນວຽກງານ

ເດືອນ 7/2015 - ປະຈຸບັນ:     ຮອງຜູ່ອໍານວຍການສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມຊ.

ເດືອນ 5/2012 – 7/2015:    ຫົວໜ້າພະແນກຫຼັງປະລິນຍາຕີ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມຊ.

ເດືອນ 4/2011 – 4/2012:    ອາຈານສອນ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມຊ.

ເດືອນ 4/2008 – 3/2011:    ຜູ້ຊ່ວຍສາສະດາຈານ, ບັນດິດວິທະຍາໄລການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ (Graduate School of International Development Studies), ມະຫາວິທະຍາໄລໂກເບ, ຍີ່ປຸ່ນ.

ປະສົບການໃນວຽກງານອື່ນໆ

Your image

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ (24 ໂຄງການ):

3/2018 – 3/2019: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າໃນກອບ WTO ໃນປະເທດ CLMVT”. ສະຖາບັນ ITD ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລທໍາມະສາດ.

2016-2017: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ການເປີດເສລີທາງໃນຂະແໜງການບໍລິການໃນອາຊຽນ: ການລົງທຶນ ໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການໂລຊິດສະຕິກ ”(Services Liberalization in ASEAN: FDI in Logistics Sector). ສະຖາບັນ ISEAS ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ.

2015-2017: ສະມາຊິກຄົ້ນຄວ້າໂຄງການ “Multiversity”, Asia Pacific Education Network, JAIF Project.

2015-2016: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ການຂາດແຄນທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນຂະ ໜາດນ້ອຍໃນອາຊຽນ” (Energy Poverty and Small Scale Renewable Energy in ASEAN), ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ, NUPI ແລະ LIPI.

2015-2016: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ການຂາດແຄນທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນຂະ ໜາດນ້ອຍໃນອາຊຽນ” (Energy Poverty and Small Scale Renewable Energy in ASEAN), ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ, NUPI ແລະ LIPI.

2016-2017: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ສຶກສາປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຈາກ ສປ ຈີນ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ”. ສູນຄົ້ນຄວ້າລາວ-ຈີນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

2015-2016: ຫົວໜ້າທິມໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ສຶກສາປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງການສຶກສາ ຈາກ TICA ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ” (Aid Coordination in Education Sector in Laos by TICA). Network for International Development Cooperation.

2015-2017: ຫົວໜ້າທິມໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ ສປປ ລາວ” (Macroeconomic and Environmen-tal Implications of Hydropower Development in Lao PDR), Lower Mekong Public Policy Initiative, with USAID, Fulbright and Harvard Kennedy School. 

2015-2016: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ການພັດທະນາໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ” (Sub-regional Development in Lower Mekong Region” ໂດຍ Institute of Developing Economies, JETRO and ERIA.

2015-2016: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ການເຮັດສັນຍາການຜະລິດກະສິກໍາລະຫວ່າງຊາຍແດນແບບມີລາຍ ລັກອັກສອນ ໃນບັນດາປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ” (Cross-border Contract Farming along the Economic Corridors in CLMV countries), ສະຖາບັນແມ່ນໍ້າຂອງ, ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດນິວຊີແລນ.

2014-2016: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ການພັດທະນາຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກ ສປ ຈີນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ” (Inclusive Development and Chinese Foreign Direct Investment in the Great Mekong Sub-regions), International Development Research Centre (IDRC), ປະເທດການາດາ.

2014-2015: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງປະສິດທິຜົນຂອງການໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ທາງການຄ້າຕໍ່ກັບວິສາຫະກິດໃນ ສປປ ລາວ” (Assessments of Enterprises in Lao PDR on the Effectiveness of Preferential Trade Utilization), ສະຖາບັນຄົ້ນ ຄວ້າເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ (ERIT), ສປປ ລາວ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນໂດຍ ທະນາຄານໂລກ.

2014-2015: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ສຶກສາຜະລິດຕະພາບແຮງງານຂອງໂຄງການຮ່ວມມືອາຊຽນ-ເກົາຫຼີ” (The Korean-ASEAN Project on Labour and Productivity), ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮັນກຸກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ.

2013-2014: ຫົວໜ້າໂຄງການ “ນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ” (Sustainable Economic Development Strategy for Lao PDR). ຄະນະໂຄສະນາ ອົບຮົມສູນກາງພັກ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

2013-2016: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ການພັດທະນາກະສິກໍາຢ່າງຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ” (Establishing Sustainable Agriculture Development in Lao PDR), ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

2013-2016: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າລະດັບຊາດ “ເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມຢູ່ ສປປ ລາວ” (Establishing Socialism-oriented Market Economy in Lao PDR), ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

4/2013 - 3/2016: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ໄປປະເທດໄທ” (Formation of International Education Support to Migrant Children into Thailand), JSPS Grant-in-aid, Scientific Research C.

3/2012 - 9/2013: ຫົວໜ້າໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ຜົນກະທົບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານລາວໄປປະເທດໄທ: ກໍລະນີສຶກສາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ” (Impact of Labor Migration to Thailand – A case of Savannakhet), ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ມຊ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

1/2012 – 9/2012: ສະມາຊິກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ “ແຜນແມ່ບົດຍຸດທະສາດການພັດທະນາກຸຸ່ມບ້ານໂພນສະອາດ, ເມືອງພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ” (Master Plan of Phonsa-at Village Cluster Development Strategies, Phiang District, Xayaboury Province), ຮ່ວມ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ມຊ.

4/2011 – 3/2012: ສະມາຊິກໂຄງການ “ການພັດທະນານັກຄົ້ນຄວ້າລາວ” (Lao Economists Study Group), ສະໜັບສະໜູນໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນ ການພັດທະນາ SME.

4/2010 – 3/2014: ສະມາຊິກກຸ່ມການຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ “ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ” (Education and Health Development in Rural Lao PDR), JSPS Grant-in-aid, Scientific Research C22530268.

4/2009 – 3/2011: ສະມາຊິກກຸ່ມການຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ “ຈິນຕະນາການໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ” (Laos: New Development of Chintanakan Mai), ສະຖາບັນພັດທະນາເສດຖະກິດ (Institute of Developing Economies), JETRO, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

4/2008 – 3/2011: ສະມາຊິກກຸ່ມການຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ “Basic Structure, Dynamics, and Sustainable Development of Local World in East Asia”, JSPS Grant-in-aid, Scientific Research A19252002.

ການນໍາສະເໜີຜົນງານໃນກອງປະຊຸມວິຊາການ (39 times)

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມວິຊາການ 50 ປີ ອາຊຽນ ແລະ 20 ປີ ອາຊຽນ-ຈີນ, ທີ່ຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ, ມັງກອນ 2018.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມວິຊາການ The 41st Southeast Asian Seminar, Economic Development in Laos and the Greater Mekong Region, ມຊ, ພະຈິກ 2017.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມວິຊາການໃນຫົວຂໍ້ “ຕີລາຄາຄືນສະພາບ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ”, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສິງຫາ 2017.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມວິຊາການ HISF 20th Anniversary International Symposium, ໂຕກຽວ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສິງຫາ 2017.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໂຄງການຮ່ວມມື NUOL-APEN JAIF CIS Dissemination Seminar ໃນຫົວຂໍ້ “ການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງ SME ໃນອາຊຽນ” ທີ່ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມຊ, ມັງກອນ 2017.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ “ການກໍ່ສ້າງເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ” ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພະຈິກ 2016.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມວິຊາການໃນຫົວຂໍ້ “ການເປີດເສລີທາງໃນຂະແໜງການບໍລິການໃນອາຊຽນ: ການລົງທຶນ ໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການໂລຊິດສະຕິກ” (Services Liberalization in ASEAN: Foreign Direct Investment in Logistics Sector), ISEAS-NUS Conference ທີ່ ສິງກະໂປ, ພະຈິກ 2016.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາໃນປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ (Lower Mekong Policy Forum) ທີ່ສຽມຣຽບ, ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສິງຫາ 2016.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມສໍາມະນາທຸລະກິດ (Business Forum) ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມຊ, ກໍລະກົດ 2016.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂອງ ISEAS-NUS Workshop ທີ່ສິງກະໂປ, ມິຖຸນາ 2016.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມສໍາມະນາການຄ້າສາກົນ (International Trade Forum) ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະ ກິດການຄ້າ (ERIT), ທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ມີນາ 2016.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ດິນ (Land Issues Working Group), ສປປ ລາວ, ມັງກອນ 2016.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມສໍາມະນາການຄ້າສາກົນ (International Trade Forum) ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະ ກິດການຄ້າ (ERIT), ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ, ມີນາ 2015.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດການຄ້າ (ERIT), ທີ່ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີນາ 2015.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດລາວ (Lao National Research Forum), ທີ່ ມຊ, ທັນວາ 2014 ແລະ ທັນວາ 2015.

fiber_manual_record ວັນແຫ່ງການພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າ (Development Research Day), ສູນລາວ-ຝຣັ່ງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ຕຸລາ 2014.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມຂອງສະມາຄົມສັງຄົມວິທະຍາຊົນນະບົດຂອງອາຊີ (Asian Rural Sociology Associa-tion: ARSA), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກັນຍາ 2014.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ (International Forum on Indigenous Management Practices), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີນາ 2014.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມ Asian Management Science and Application, ທີ່ຄຸນໝິງ, ສປ ຈີນ, ທັນວາ 2013.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມ GMS Academic and Research Network, ທີ່ມັນທະເລ, ມຽນມາ, ທັນວາ 2013.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືທາງດ້ານການສຶກສາຂອງຈີນ-ອາຊຽນ (China-ASEAN Educational Coo-peration Week), ມະຫາວິທະຍາໄລກຸ້ຍໂຈ, ສປ ຈີນ, ກັນຍາ 2013.

fiber_manual_record ມະຫາວິທະຍາໄລລຸນ (Lund University), ປະເທດສະວີເດັນ, ພຶດສະພາ 2012.

fiber_manual_record ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພະຈິກ 2011.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມທີ່ຫ້ອງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກໍລະກົດ 2011

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກ, ທີ່ມະນີລາ, ຟິລິບປິນ ໃນເດືອນພະຈິກ 2008 ແລະ ທີ່ເຊອຸນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນເດືອນຕຸລາ 2010.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດ (Singapore Economic Review) ທີ່ສິງກະໂປ, ສິງຫາ 2009.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມວິຊາການ (World Civic Forum in Korea), ພຶດສະພາ 2009.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມຂອງສະຖາບັນແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ປະເທດໄທ, ພະຈິກ 2009, ກໍລະກົດ 2012 ແລະ ມີນາ 2013.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ “Japan Society for International Development” ທີ່ໂກເບ ໃນເດືອນພະຈິກ 2005, ທີ່ໂຕກຽວ ໃນເດືອນພະຈິກ 2006 ແລະ ເດືອນມິຖຸນາ 2008, ທີ່ຮິໂຣຊິມາ ໃນເດືອນພະຈິກ 2008, ທີ່ຮອກໄກໂດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2010, ທີ່ໂກເບ ໃນເດືອນທັນວາ 2012, ພຶດສະພາ 2013 ແລະ ສິງຫາ 2015.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ “Japan Economic and Policy Association” ທີ່ໂຕກຽວ ໃນເດືອນທັນວາ 2007, ທີ່ກຽວໂຕ ໃນເດືອນທັນວາ 2008, ທີ່ໂຕກຽວ ໃນເດືອນພະຈິກ 2009 ແລະ ພຶດສະພາ 2013 ແລະ ຮອກໄກໂດ ໃນເດືອນຕຸລາ 2013.

fiber_manual_record ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ “Japan Society of Civil Engineers” ທີ່ໂທຄຸຊິມາ, ກັນຍາ 2003.

ຂໍ້ມູນດ້ານຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຕີພິມເປັນປຶ້ມ:

1. ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າໃນກອບ WTO ຂອງ ສປປ ລາວ. Trade Facilitation of Lao PDR: A Land-Linked Country.  ກໍາລັງຕີພິມໃນປຶ້ມທີ່ມີຊື່ວ່າ “Trade Facilitation Agreement in CLMVT”, ຮ່ວມກັບ V. Philavong. 

2. ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານດ້ານວິຊາການ ແລະ ພາວະຜູ້ນໍາໃນ ສປປ ລາວ. Academic Governance and Leadership in Lao PDR.  ກໍາລັງຕີພິມໃນປຶ້ມທີ່ມີຊື່ວ່າ “Academic Governance and Leadership in East and Southeast Asia” ໃນປຶ້ມລະດັບສາກົນ Springer, ຮ່ວມກັບ Y. Hirosato. 

3. ການເປີດເສລີທາງດ້ານການບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ: ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນຂະແໜງ ການໂລຈິດສະຕິກ. Services Liberalization in Lao PDR: FDI in Logistics Sector of a Land-linked Country.  ໄດ້ຕີພິມໃນປຶ້ມສາກົນທີ່ມີຊື່ວ່າ “Services Liberalization in ASEAN: Foreign Direct Investment in Logistics” ຂອງສະຖາບັນ ISEAS Yusof Ishak Institute, ASEAN Studies Centre, ຮ່ວມກັບ V. Philavong. 

4. ຄວາມສະເໝີພາບຂອງການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ. Toward Equity Entrance Higher Education Examination in Lao PDR. (ເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ)  ກໍາລັງຕີພິມໃນປຶ້ມລະດັບສາກົນຂອງ Ogawa Y. ແລະ M. Hattori (eds) ຊື່ວ່າ “Entrance Examination in Asia”, ຮ່ວມກັບ M. Inui. 

5. ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ. Quality Assurance of Higher Education in Lao PDR. (ເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ)  ໄດ້ຕີພິມໃນປຶ້ມລະດັບສາກົນຂອງ K. Yamauchi (ed) ຊື່ວ່າ “A Student’s Academic Performance and Quality Assurance of Higher Education, Part II”, ສໍານັກພິມ Gakubunsha, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, Chapter 7, ປີ 2013, ຮ່ວມກັບ M. Inui. 

6. ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊົນນະບົດຢູ່ເຂດພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ: ການລົງເລິກໃນເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍປະຊາກອນ ພາຍໃນປະເທດ. Livelihoods and Changes in Rural Northern Laos – Deepening Market Economy and Intra-migration. (ເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ)  ໄດ້ຕີພິມໃນປຶ້ມລະດັບສາກົນຂອງ M. Fujii, Y. Takai, ແລະ K. Kobayashi (eds) ຊື່ວ່າ “Study on Basic Structure, Dynamic Changes and Sustainable Development in the “Local World” in East Asia”, ສໍານັກພິມ Koyoshobo, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, pp.211-221, ປີ 2013.  

7. ການປ່ຽນແປງຂອງນະໂຍບາຍການສຶກສາທາງດ້ານອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ: ການວິ ເຄາະຜົນຕອບແທນຂອງການສຶກສາໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. Changes in Education Demand and Supply Policies over the Transition – An Analysis of Returns to Education in the Labor Market. (ເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ)  ໄດ້ຕີພິມໃນປຶ້ມລະດັບສາກົນຂອງ N. Yamada (ed) ຊື່ວ່າ “The Nation Building in Lao PDR – Ideals and Realistic”, pp.277-320, Institute of Developing Economies, JETRO, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ໃນປີ 2011.  

8. ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາຂອງລາວ - ການທົບທວນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານ. The Transformation of Lao Education System – A Review on Quantitative Expansion.  ໄດ້ຕີພິມໃນປຶ້ມລະດັບສາກົນຂອງ N. Yamada (ed) ຊື່ວ່າ “Lao Chintanakaan Mai – New Policy Perception”, Institute of Developing Economies, JETRO, 2010.  

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຕີພິມລົງໃນວາລະສານຕ່າງໆ:

1. ການປັບຕົວຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ກັບການລົງທຶນຂອງຈີນ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບອາກາດ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ສປປ ລາວ. Adaptation of Farmers and Local Government on Chinese Investment and Climate Change: Evidence from Banana Plantation in Luang Namtha Province, Lao PDR  ກໍາລັງຕີພິມກັບວາລະສານ ISEAS, ສິງກະໂປ. 

2. ສະພາບການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນ ສປປ ລາວ. Japanese Study in Lao PDR: Toward a Rising Demand Era  ກໍາລັງຕີພິມກັບວາລະສານ JASE. 

3. ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບສໍາລັບແມ່ຍິງຖືພາໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ. Access to Antenatal Care in Rural Area of Lao PDR.  ກໍາລັງຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Asian Economic Journal, ຮ່ວມກັບ V. Philavong ແລະ Y. Kadoya. 

4. ຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ: ກໍລະນີຂອງ 4 ມະຫາວິທະ ຍາໄລພາກລັດ. Inequality Access to HEIs in Laos: The Case of 4 Public Universities  ກໍາລັງຕີພິມກັບວາລະສານຂອງ ມຊ, ຮ່ວມກັບ B. Sengkhamkhoutdalavong ແລະ L. Vongsengchanh. 

5. SME ຂອງລາວມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລ້ວບໍ່? ກໍລະນີຂອງ SME ໃນຂະແໜງການຜະລິດໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. Is Lao SME competitive? The case of manufacturing SMEs in Vientiane capital  ກໍາລັງຕີພິມກັບວາລະສານຂອງ ERIIT (ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ), ຮ່ວມກັບ V. Philavong. 

6. ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວລາວ ກັບ ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ: ກໍລະນີສຶກສາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Domestic Tourists and Expenditure in Vientiane Capital, Lao PDR  ກໍາລັງຕີພິມໃນວາລະສານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ V. Philavong. 

7. ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດການຂົນສົ່ງໃນ ສປປ ລາວ Challenges on Logistics Business Development in Lao PDR  ກໍາລັງຕີພິມໃນວາລະສານຂອງສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ Laos-Japan Institute Business Management Journal Vol. 8, ຮ່ວມກັບ P. Sirisack ແລະ L. Khantiyavong.  

8. ການບໍລິຫານທາງການເງິນຂອງວິສາຫະກິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. Financial Management Practices of Agro-Based SMEs in Lao PDR.  ກໍາລັງຕີພິມໃນວາລະສານພາຍໃນປະເທດຊື່ວ່າ Development Review, National Economics Research Institute (NERI), ສປປ ລາວ, ຮ່ວມກັບ P. Phomvixay 

9. ການສົ່ງເສີມກຸ່ມຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການເຮັດສັນຍາກະສິກໍາແບບມີລາຍລັກອັກສອນ - ຈາກໂຄງການ ພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ໂຄງການຍ່ອຍນໍ້າບັກ. Promoting Farmer Production Group and Written Contract Farming as Key Success Factors – Evidence from NRI Nam Bak Subproject.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານພາຍໃນປະເທດ, ປີ 2016, ຮ່ວມກັບ V. Philavong ແລະ P. Phomvixay. 

10. ການວິເຄາະການເລືອກເຮັດວຽກທີ່ກົງກັບສາຍທີ່ຮຽນຈົບຂອງນັກສຶກສາອາຊີວະໃນ ສປປ ລາວ : ກໍລະນີ ສຶກສາວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ. An Analysis of Job Matching in TVET Graduates in Lao PDR – The Case of Pakapsak Technical College.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມຊ ຊື່ວ່າ Business Management Journal, Vol.6, ປີ 2015, ຮ່ວມກັບ A. Thongsavath. 

11. ການພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການໃນທຸລະກິດໂຮງແຮມ ໃນ ສປປ ລາວ. The Development and Service Quality Management of Hotel Business in Lao PDR.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Journal of International Cooperation Studies, Vol.22, No.2&3, pp.85-103, ປີ 2015, ຮ່ວມກັບ S. Inthavong. 

12. ປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ. Efficiency of Public Financial Management – The Case of Savannakhet, Lao PDR.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານຂອງ ມຊ ຊື່ວ່າ Scientific Journal of National University of Laos, Vol.8, ປີ 2014, ຮ່ວມກັບ K. Sourya ແລະ S. Sainasinh. 

13. ການກະຈາຍລາຍໄດ້ ແລະ ສະພາບຄວາມທຸກຍາກໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ. Income Distribution and Poverty in Phongsaly, Luangnamtha and Bokeo Provinces. (ເປັນພາສາລາວ)  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານຂອງ ມຊ ຊື່ວ່າ Scientific Journal of National University of Laos, Vol.8, ປີ 2014, ຮ່ວມກັບ P. Phommasone, A. Phonvisay ແລະ P. Phpmvixay. 

14. ການແຈກຢາຍສິດໃນການຖືຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າ ທາ. Land Distribution and Food Security in Luangnamtha Province. (ເປັນພາສາລາວ).  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານຂອງ ມຊ ຊື່ວ່າ Scientific Journal of National University of Laos, Vol.8, ປີ 2014, ຮ່ວມກັບ C. Phommanilath, S. Vixathep ແລະ P. Phomvixay. 

15. ຜົນຕອບແທນຂອງການສຶກສາຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ທັກສະໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃນທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ ສປປ ລາວ. Returns to Entrepreneurial Education and Business Skills: Evidence from Micro and Small Business in Lao PDR.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານພາຍໃນປະເທດຊື່ວ່າ Lao Journal of Economics and Business Management, ປີ 2015. 

16. ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນເຂດພາກ ເໜືອຂອງລາວ. Land Inequality and Food Security in Northern Laos.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Journal of International Cooperation Studies, Vol.21, No.2-3, pp.81-97, ປີ 2014, ຮ່ວມກັບ P. Phomvixay ແລະ S. Vixathep. 

17. ການໃຊ້ຈ່າຍພາກລັດ, ປະສິດທິຜົນຂອງການນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ. Public Spending, Aid Effectiveness and Poverty Reduction in Lao PDR.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Journal of International Cooperation Studies, Vol.21, No.2-3, pp.163-186, ປີ 2014, ຮ່ວມກັບ K. Sourya ແລະ S. Sainasinh. 

18. ຜົນກະທົບຂອງການລົງທຶນຈາກຈີນຕໍ່ກັບການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນພາກ ເໜືອຂອງລາວ. Impacts of Chinese Investment on Agriculture and Poverty Reduction in Northern Laos. (ເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ)  ກໍາລັງຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Journal of Economic Policy Studies, ໃນປີ 2014, ຮ່ວມກັບ T. Suruga. 

19. ປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ພູສູງໃນ ສປປ ລາວ. Efficiency of Lowland and Upland Farming in Lao PDR.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານພາຍໃນປະເທດຊື່ວ່າ Lao Journal of Economics and Business Management, Vol.4, No.1, pp.18-37, ປີ 2013, ຮ່ວມກັບ S. Vixathep. 

20. ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ. Economic Development and Child Health Status in Northern of Laos. (ເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ)  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Journal of Economics and Business Adminis-tration, Vol.205, No.6, pp.29-39, ປີ 2012, ຮ່ວມກັບ T. Suruga ແລະ A. Phonvisay. 

21. ຜົນກະທົບຂອງການລົງທຶນຈາກຈີນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ພາກເໜືອຂອງລາວ. Impacts of Chinese Investment on Agricultural Transformation and Rural Development: Evidence from Oudomxay, Northern Laos.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານຂອງ ມຊ ຊື່ວ່າ Scientific Journal if National University of Laos. Vol.5, pp.179-188, ປີ 2011, ຮ່ວມກັບ T. Suruga. 

22. ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນຍາກາດການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ. FDI and Investment Climate in Lao PDR.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານພາຍໃນປະເທດ Lao Trade Research Digest, Vol.1, pp.31-57, ປີ 2010, ຮ່ວມກັບ T. Suruga. 

23. ການເລືອກເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດ/ເອກະຊົນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການສຶກສາພາຍໃນປະເທດ ຂອງ ສປປ ລາວ. Public/Private School Choice and Internal Efficiency in Lao PDR.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Journal of Economics and Business Administration, Vol.202, No.4, pp.103-121, ປີ 2010. 

24. ອຸປະສັກໃນການພັດທະນາການສຶກສາພື້ນຖານໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ. Obstacles to Basic Education Development in Rural Lao PDR. (ເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ).  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Journal of Economics and Business Adminis-tration, Vol.202, No.1, pp.69-86, ປີ 2010. 

25. ປັດໄຈຂອງການເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ. Revisiting the Determinants of Primary School Enrolment in Lao PDR.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Journal of International Cooperation Studies. Vol.18, No.1, pp.1-19, ປີ 2010. 

26. ທຶນມະນຸດຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ. Entrepreneurial Human Capital and Micro and Small Business in Lao PDR.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Developing Economies, Vol.48, No.2, pp.181-202, ປີ 2010, ຮ່ວມກັບ T. Suruga. 

27. ການສຶກສາຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ. Farmer Education and Agricultural Efficiency in Lao PDR – Further Results.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Journal of International Cooperation Studies. Vol.16, No.3, pp.27-48, ປີ 2010. 

28. ຜົນກະທົບຂອງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຕໍ່ກັບການເຮັດກະສິກໍາໃນເຂດພູສູງ ແລະ ຊົນເຜົ່າໃນ ສປປ ລາວ. Impact of Economic Integration on Upland Farming and Ethnic Minorities in Lao PDR.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Review of Development and Cooperation, Vol.3, No.1, pp.17-29, ປີ 2009, ຮ່ວມກັບ S. Keola. 

29. ການສຶກສາຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ການຜະລິດເຂົ້າໃນ ສປປ ລາວ. Farmer Education and Rice Production in Lao PDR.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Journal of International Cooperation Studies. Vol.16, No.3, pp.105-121, ປີ 2009. 

30. ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ. Education and Labor Market Development in Lao PDR. (ເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ).  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ World Economic Review, Vol.52, No.9, pp.51-60, ປີ 2008, ຮ່ວມກັບ T. Suruga. 

31. ການສຶກສາ ແລະ ຜົນຕອບແທນຂອງການສຶກສາໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງລາວ. Education and Earning in Transition: The Case of Lao.  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Asian Economic Journal, Vol.25, pp.405-424, ປີ 2007, ຮ່ວມກັບ T. Suruga. 

32. ບົດບາດຂອງທຶນມະນຸດຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ. The Role of Human Capital on Economic Development and Poverty Reduction in Lao PDR.  ວິທະຍານິພົນລະດັບປະລິນຍາເອກໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໂກເບ ໃນປີ 2007. 

33. ລະບົບການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນ ສປປ ລາວ. Value Added Tax System in Lao PDR. (ເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ)  ໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Comparative Legislative Research, Vol.30, pp.1-26, ປີ 2007, ກັບ K. Sakai. 

ຜົນງານການວິເຄາະທີ່ຕີພິມລົງໃນໜັງສືພິມ:

1) ມີນາ 2018: ເຄື່ອງມືບໍລິຫານແບບໂຕໂຢຕ້າ ມາຮູ້ຈັກກັບແນວຄິດ 7M ແລະ 3M ໃນການດໍາເນີນງານ (Japanese Style Management).

2) ມັງກອນ 2018: ພໍ່ແມ່ຍຸກໃໝ່ກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍສະມາດໂຟນ (Smartphones).

3) ພະຈິກ 2017: ກົນໄກການບໍລິຫານ PDCA: ເຄື່ອງມືທີ່ເປັນໃຈກາງຂອງການບໍລິຫານແບບຍີ່ປຸ່ນ (PDCA: Japanese Management Method).

4) ຕຸລາ 2017: ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ກັບ ແນວທາງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ (World Tourism Market Trend and Lao Tourism Development).

5) ກັນຍາ 2017: ການປະກອບສ່ວນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຕໍ່ກັບເສດຖະກິດລາວ (A Contribu-tion to Lao Economy of International Tourists).

6) ກັນຍາ 2017: ການປະກອບສ່ວນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນຕໍ່ກັບເສດຖະກິດລາວ (A Contribution to Lao Economy of Domestic Tourists).

7) ກັນຍາ 2017: ປະເທດລາວຕິດ Top 10 ຂອງປະເທດໃນຝັນທີ່ທ່ອງທ່ຽວແບບສະບາຍກະເປົ໋າ (Laos is Top 10 Destination for Budget Travelers).

8) ສິງຫາ 2017: ຢາກອາຍຸຍືນໃຫ້ດື່ມກາເຟທຸກວັນ (Drinking Coffee Can Help You Living Longer).

9) ປີ 2017: ຄວາມທ້າທາຍຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດຂົນສົ່ງໃນ ສປປ ລາວ-ການຂົນສົ່ງຢູ່ບັນດາປະເທດ ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ (The Challenges of Lao Logistics Business).

10) ປີ 2017: ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານແບບຍີ່ປຸ່ນ (Employee Management by Japanese Philosophy).

11) ປີ 2017: ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງການສົ່ງເສີມວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງ ສປປ ລາວ (The Significance of Research Promotion in Lao PDR).

12) ປີ 2016: ເສດຖະກິດຈີນອາດຈະຕົກເຂົ້າສູ່ພາວະເງິນຝືດ (Chinese Economic Downturn and a Deflation Risk).

13) ປີ 2015: ວິກິດການເສດຖະກິດຂອງປະເທດເກຣັກມີຄວາມໝາຍຕໍ່ກັບ AEC ແນວໃດ? (What does Greek Crisis mean for AEC).

14) ປີ 2015: ການກະກຽມຄວາມພ້ອມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອຮອງຮັບການເຂົ້າ ເປັນສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC Readiness of Tourism Sector in Vientiane Capital).

15) ປີ 2015: ແຮງງານລາວ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງທຸລະກິດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Lao Labor and AEC Readiness for Industrial Firms in Vientiane Capital).

16) ປີ 2015: ການເຮັດສັນຍາແບບລາຍລັກອັກສອນນໍາໃປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນການພັດທະນາທຸລະກິດກະສິ ກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ (Contract Farming as the Key to Agribusiness Development in Laos).

17) ປີ 2015: ການຍົກລະດັບການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຍີ່ປຸ່ນໃນປະເທດລາວ (Japanese Invest-ment in Laos is Shifting to New Stage).

18) ປີ 2014: ຄວາມຍືນຍົງຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດໃນ ສປປ ລາວ (Towards the Sustaina-bility of Public Financial Management in Lao PDR).

19) ປີ 2014: ການພົວພັນຂອງການເລືອກວຽກ ແລະ ສາຂາທີ່ຮຽນຈົບຂອງນັກສຶກສາອາຊີວະສຶກສາ-ວິທະຍາ ໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ (The Relevance of Job Matching in TVET – The Case of Pakpasak College).

Training:

1. ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານໂຄງການ” (Project Management) ໃຫ້ແກ່ CRS ທີ່ແຂວງສະຫວັນ ນະເຂດ, ລະຫວ່າງວັນທີ 5-7/7/2017.

2. ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານໂຄງການ” (Project Management) ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດອາກຄີເນຍ, ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງເດືອນ 4/2017.

3. ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມທາງສະຖິຕິ” (Statistical Program) ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການ ທະນາຄານ, ວັນທີ 12/01.2017.

4. ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານໂຄງການ” (Project Management) ໃຫ້ແກ່ ຄະນະແຜນງານປັບປຸງບູ ລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ (NGPAR), ກະຊວງພາຍໃນ, ລະຫວ່າງວັນທີ 28/3-1/4/2016.

5. ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານໂຄງການ” (Project Management) ໃຫ້ແກ່ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງ ເມືອງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ລະຫວ່າງວັນທີ 21-24/12/2015.

6. ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມສາມາດຫົວຂໍ້ “ວິທີວິທະຍາ” (Capacity Building on Research Methodolo-gy) ໃຫ້ແກ່ ສະຖາ ບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (NERI), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຮ່ວມກັບ ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ, ລະຫວ່າງເດືອນ 3-4/2015.

7. ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ AUN-QA Training, 2012-2015.

8. ຝຶກອົບຮົມການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບອາຊີບພາຍໃຕ້ໂຄງການ STEP (Career Counseling Sup-port Training under STEP project) ສະໜັບສະໜູນໂດຍທະນາຄານໂລກ, 2012-2013.

9. ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມສາມາດຫົວຂໍ້ “ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ” (Capacity Building on Public Policy Training Program) ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລໂກເບ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ , 2008 - 2010 [ລຸ້ນ 5].

10. ຝຶກອົບຮົມ Capacity Building Projects ໂດຍໄຈກາ (JICA-Net), 2003-2005.