Study in Japan Fair 2021 to Lao PDR

ປະກາດເຖິງຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ວັນພຸດ ວັນທີ 27.10.2021, ເວລາ 8:30-12:00, 13:30-16:30
ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈະໄດ້ຈັດງານພົບປະເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາປີ 2021
ເໜາະສໍາລັບ ນັກຮຽນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພື່ອກະກຽມໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ໃນມື້ງານແມ່ນຈະມີຕົວແທນຈາກ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານສາມາດສອບຖາມ ແລະ ໂອລົມກັບຕົວແທນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ທຶນຕ່າງໆ ໃນງານເພິ່ນກໍຈະມີຜູ້ຊ່ວຍແປທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ.
ການຈັດງານແມ່ນ ຈັດແບບອອນລາຍ ໂດຍຜ່ານ zoom
ສໍາລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈໃຫ້ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມງານຜ່ານ google from ຕໍ່ໄປນີ້ ຫລັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈະສົ່ງ Zoom Link ງານໃຫ້
ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 2232 3132 ອຈ ແກ້ວລະຄອນ, 030 5478 618 ພະແນກແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ
May be an image of ‎text that says '‎ONLINE STUDY IN JAPAN FAIR 2021 Oct.27 Wed 8:30~12:00,13:30~16:30 BY ZOOM MEETING Advisors ofJapane universities will provide: Study Japan information •University introduction and admission procedure •Campus and student life information Scholarship and tuition information Registration ration here for FREE Organized by: Supported by: รรข้มาวช้นม زi 在ラオス日本国大使館 ASEAN JiCA JASSO Facebook Inquiry LAOS-JAPAN INSTITUTE Email: ljiexchange@gmail.com‎'‎
May be an image of text