News

Study in Japan Fair 2021 to Lao PDR

ປະກາດເຖິງຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນພຸດ ວັນທີ 27.10.2021, ເວລາ 8:30-12:00, 13:30-16:30 ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈະໄດ້ຈັດງານພົບປະເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາປີ 2021 ເໜາະສໍາລັບ ນັກຮຽນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພື່ອກະກຽມໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ໃນມື້ງານແມ່ນຈະມີຕົວແທນຈາກ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານສາມາດສອບຖາມ ແລະ ໂອລົມກັບຕົວແທນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ທຶນຕ່າງໆ ໃນງານເພິ່ນກໍຈະມີຜູ້ຊ່ວຍແປທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ການຈັດງານແມ່ນ ຈັດແບບອອນລາຍ ໂດຍຜ່ານ zoom…Continue readingStudy in Japan Fair 2021 to Lao PDR